Химиотерапия при инвазивен и напреднал карцином на пикочния мехур

Химиотерапията се провежда с лекарства, които унищожават раковите клетки. Видът на използваните лекарства, комбинацията от различни медикаменти, продължителността на химиотерапипята и начинът на приложение зависят от вида на тумора, неговата агресивност, размери и разпространение в организма.

Химиотерапията може да се провежда преди оперативното лечение или лъчелечението, след операцията или едновременно с лъчелечението (хеморадиация). Химиотерапията при инвазивния и напредналия карцином на пикочния мехур обикновено представлява комбинация от медикаменти.

Ако туморът се е разпространил извън пикочния мехур, химиотерапията може да помогне за свиването или забавянето на растежа му. Също така химиотерапията помага за намаляване на симптомите, причинени от тумора. В тези варианти на стадий на рака може да е трудно да се вземе решение дали да се проведе или не химиотерапия. Добрата информираност, разговорът с лекуващия лекар и близките може да помогне при взимането на това решение.

Химиотерапията обикновено се провежда в няколко цикъла в рамките на няколко месеца. Всеки цикъл трае няколко седмици и включва период на прекъсване на терапията. Медикаментите обикновено се прилагат през венозен път.

Какво представлява химиотерапията?

Химиотерапията използва цитотоксични лекарства, които унищожават раковите клетки. Тези лекарства освен, че нарушават растежа и размножаването на раковите клетки, повлияват негативно и нормалните клетки в организма.

Химиотерапията може да бъде приложена:

  • преди оперативно или лъчелечение (неоадювантна химиотерапия), с което се намалява размера на тумора и се намалява възможността за рецидив;
  • едновременно с лъчелечение (хеморадиация), с което лечението става по- ефективно;
  • понякога след оперативно лечение (адювантна химиотерапия) – в случаите на повишен риск от рецидив на тумора. В момента не е ясно колко е ефективна тази химиотерапия, така че засега тя се прилага в клинични проучвания;
  • Самостоятелно в случаите на разпространение на рака в други части на организма (палиативна химиотерапия);

Най-често използваните комбинации за химиотерапия при инвазивен и авансирал карцином на пикочния мехур са:

  • gemcitabine и cisplatin;
  • methotrexate, vinblastine, doxorubicin и cisplatin;
  • 5-флуороурацил и mitomycin;
  • carboplatin и paclitaxel;
  • gemcitabine и carboplatin.

Възможни са и други комбинации или единично приложение на лекарства.

Химиотерапия при авансирал и метастатичен карцином на пикочния мехур

При метастатичния карцином на пикочния мехур химиотерапията може да намали туморната маса и да забави растежа и разпространението на рака. Химиотерапията в тези случи може и да намали силата на оплакванията.

Типът на химиотерапията зависи от това доколко е напреднал туморът и общото здравословно състояние на организма. Може да бъде използван един медикамент или комбинация от медикаменти.

Значителна част от пациентите се притесняват от страничните ефекти на химиотерапията. Тези ефекти обаче обикновено се контролират успешно с лекарства.

Решението дали да се използва химиотерапия в случаите с метастатично заболяване е трудно. В тези случаи пациентът трябва да говори с лекуващият си лекар относно преимуществата и недостатъците на химиотерапията в дадения конкретен случай. За взимане на това трудно решение могат да помогнат разговорите със семейството и близки приятели.

Ако се вземе решение да не се използва химиотерапия, има и други медикаменти, които могат да се използват за контролиране на оплакванията, като болката например.

Как се извършва химиотерапията?

Химиотерапията обикновено се извършва амбулаторно или с кратък болничен престой. Химиотерапията обикновено се провежда в рамките на няколко цикъла в период от няколко месеца. Един цикъл обикновено продължава няколко седмици. Един цикъл се състои от период на провеждане на терапията и период без терапия.

Обикновено химиотирапевтичните лекарства се прилагат през вените. Това става или чрез директно инжектиране или с инфузия за определен период от време. Лекарствата се инжектират във вените на ръцете през малки канюли или меки пластмасови тръбички, наречени централни пътища или периферно поставени централни катетри.

проф. Н. Смилов

Сподели това: