Оперативно лечение на НЕинвазивен карцином на пикочния мехур – обобщение

Основната форма на лечение на неинвазивен карцином на пикочния мехур е оперативното лечение. Тези тумори на пикочния мехур могат да бъдат отстранени чрез изрязване през уретрата с инструмент, наречен резектоскоп. Тази миниинвазивна операция се извършва през уретрата и се нарича трансуретрална резекция на тумор на пикочния мехур. Една част от пациентите могат да бъдат излекувани само с ТУРПМ, често само с една инсталация на химиотепевтик в пикочния мехур (интравезикална химиотерапия).

След операцията въз основа на хистологичното изследване се определят стадият и рискът от рецидив на тумора. Този риск определя възможността ракът да се появи отново или да се разпространи в мускулатурата на пикочния мехур.

Неинвазивният карцином на пикочния мехур може да бъде с нисък, умерен и висок риск.

  • При туморите с нисък риск обикновено не се налага допълнително лечение.
  • При туморите с умерен и висок риск като правило се налага допълнително лечение след проведената операция.
  • Недиференцираните карциноми и carcinoma in situ (CIS) винаги се лекуват като тумори с висок риск.

След определянето на стадия и риска от рецидив на тумора се обсъждат рисковете и ползите от допълнителната терапия и начина на проследяване след нея.

Основната форма на лечение при неинвазивните карциноми с повишен риск е интравезикална химиотерапия или имунотерапия с BCG ваксина.

При групата високорискови карциноми урологът може да предложи избор между интравезикална имунотерапия с BCG и оперативно отстраняване на пикочния мехур (радикална цистектомия).

Лечение на появилите се отново (рецидивните) тумори на пикочния мехур

При някои от пациентите туморите може да се появят отново. Те обаче все още могат да се лекуват успешно чрез оперативно лечение, интравезикална химио- или имунотерапия.

Рецидивните неинвазивни тумори на пикочния мехур могат да се излекуват или да се контролират успешно за продължителен период от време.

Рецидивните инвазивни тумори и неинвазивните тумори с неуспешна интравезикална имунотерапия с BCG са показани за радикално отстраняване на пикочния мехур.

проф. Ненчо Смилов

Сподели това: